Kuis
Kepanjangan dari RAM ?
utakatikotak
31
A
Random Acces Memory
B
Randon Acces Memory
C
Ramdon Acces Memory
D
Ramdom Acces Memory