Home » Kongkow » Bahasa Jawa » Wulangan 5 Hemat Energi

Wulangan 5 Hemat Energi

5 months 'ago'

Irit Energi ( Hemat Energi )

 1. Pentinge energi tumrap manungsa. Energi kuwi bisa entek yen ora diopeni. Kanggo njaga supaya energi ora gampang entek kita kabeh kudu mbudidaya supaya energi tetep lestari. Carane yaiku kudu irit energi.
 2. Sadurunge ana program ”Listrik Masuk Desa”, kanggo sarana madhangi omahe ing desa-desa mung nganggo ublik, senthir, lan teplok.
 3. Kanggo mangerteni carane ngirit energi contone saben bubar sinau mateni lampu sing ora kanggo, cabut kabel lan peralatan sing ora kanggo lan sapanunggalane

Ngidhentifikasi Jinise Tembung

         1. Miturut jinise, tembung iku bisa kaperang dadi papat, yaiku tembung aran, tembung kriya, tembung kahanan, lan tembung katrangan.

         2. Supaya luwih cetha utawa jelas ayo gatekna tuladha ing andharan ngisor iki!

Tuladha: Saiki / Rini / lan/ Bima/ sregep / sinau.

                     Saiki = tembung katrangan (kata keterangan)

                     Rini = tembung aran (kata benda)

                     Lan = tembung panggandheng (kata sambung)

                     Bima = tembung aran (kata benda)

                     sregep = tembung kahanan (kata sifat) sinau = tembung kriya (kata kerja)

       1. Tembung Aran yaiku tembung kang magepokan karo samubarang, bisa barang kang kasat mata apadene barang kang ora kasat mata.

            Tuladha tembung aran iki : omah, kursi, Siti, meja, angin, lan sapanunggalane.

        2. Tembung Kriya yaiku tembung nelakake tumindak utawa nindakake pakaryan, proses lan kahanan sing ora mujudake sipat.

             Tuladha tembung kriya : macul, ngombe, mabur, kramas, nulis, nggambar, adus, lan sapanunggalane.

Ngidhentifikasi Ukara andharan, ukara pitakon lan ukara pakon

1. Ukara andharan yaiku ukara kang isine menehi katrangan marang wong sin diajak guneman utawa won kang maca. Ukara andharan dipungkasi nganggo tandha titik.

                 Tuladha : - Wingi Gubernur Jawa Timur kepapar covid 19.

                                 - Saben taun murid kelas VI piknik menyang Yogyakarta.

             2. Ukara Pitakon yaiku ukara kang isine njaluk katrangan marang wong sing diajak guneman utawa won kang maca. Ukara pitakon dipungkasi nganggo tandha pitakon (?).

   Tuladha : - Sapa sing nyapu latar iku?

                                - Jam pira Rini budhal sekolah?

            3. Ukara Pakon yaiku ukara kang isine mrntah marang wong sing diaja guneman utawa won kang maca. Ukara pakon dipungkasi nganggo tandha prentah (!).

Tuladha : - Garapen pitakon nomer telu, lima lan pitu!

                              - Layang iki aturna Pak RT!

Nulis Ukara Nganggo Pola Jejer – Wasesa - Lesan

   1. Kepriye carane nggoleki jejer, wasesa, lesan, lan katrangan ana ing sajroning ukara ? Carane nggoleki mangkene :

 1. Nggoleki jejere , kanthi nggoleki jawaban pitakonan sapa utawa apa.
 2. Nggoleki wasesane, kanthi nggoleki jawaban pitakonan lagi apa utawa kepriye.
 3. Nggoleki lesan. Lesan mapan ana ing burine wasesa. (nanging ana uga ukara kang ora ana lesane).
 4. Nggoleki katrangan. Katrangan iku perangane ukara kang menehi katrangan tambahan ngenani samubarang kang diandharake ana ing ukara. Upamane menehi katrangan ngenani wektu utawa panggonan.

     Tuladha : Kucingku mangan iwak ing krangkeng.

 • Jejer = sapa sing mangan suket ? kucing
 • Wasesa = lagi apa sapine ? mangan
 • Lesan = mangan apa sapine? iwak
 • Katrangan = ing ngendi olehe mangan suket? ing krangkeng
 •  
 • Ayo Berlatih
 • Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi bener!
 • 1. Kanggo njaga supaya energi ora gampang entek kita kabeh kudu . . . .

  1. migunaake energi sakenake dewe
  2. mbudidaya energi supaya tetep lestari
  3. madhangi omah wayah awan kanthi bengi
 • 2.  Piranti kanggo madhangi omah-omah ing desa sadurunge ana program ”Listrik Masuk Desa”, nganggo sarana lampu . . . .
 •        a. emergenci    b. neon       c. ublik
 •  3. Saben isuk Dini nyapu latar. Tembung ing ukara iku kang kagolong tembung kriya yaiku . . . .
 •         a. isuk              b. nyapu     c. latar
 • 4. Mangsa rendheng akeh bencana banjir lan lemah longsor. Tembung ing ukara iku kang kagolong tembung aran yaiku . . . .
 •         a. lemah          b. banjir       c. mangsa
 • 5. Supaya ora gampang lara untu kudu sregep sikatan. Tembung sregep kagolong ukara . . . .
 •         a. pakon           b. aran         c. kriya
 • 6. Garapen pitakon Matematika nomer telu lan limo iku Van!
 •     Ukara ing dhuwur iku kang kagolong ukara . . .
 •           a. pitakon        b. pakon      c. andharan
 • 7. Ing ngisor iki sing kagolong ukara andharan yaiku . . . .
 •           a. Bima tansah eling welinge bapak ibune
 •           b. Dung, tutupen lawange kuwi!
 •           c.  Jam pira Udin budhal sekolah?
 • 8. Sapa sing saben isuk mbantu ibune nyapu? Ukara iku kang kagolong ukara . . . .
 •           a. pakon          b. andharan        c. pitakon
 • 9. Fitri tuku roti ing pasar. Jejer ukara iku . . . .
 •           a. Fitri               b. tuku               c. roti
 • 10.  Rini lagi sinau basa jawa. Tembung sinau manurut pola ukara kagolong . . . .
 •             a. Jejer            b. wasesa         c. lesan
 • Selamat mengerjakan, semangat ya ... !!!

utakatikotak
0
utakatikotak
252
Halo Otakers, salam kenal semuanya.
Di "Hai Otakers" ini mimin ingin berinteraksi dengan otakers semua. "Salam Sabang sampai Merauke"
Jangan lupa subscribe channel youtube kita ya guys.
Cari materi lainnya :