Home » Kongkow » Bahasa Jawa » WULANGAN 5 HEMAT ENERGI

WULANGAN 5 HEMAT ENERGI

4 months 'ago'

MATERI BELAJAR DARI RUMAH ( BDR)

KELAS III SDN SUKABUMI 2 KOTA PROBOLINGGO

TAHUN AJARAN 2020/2021

Muatan Pelajaran : Bahasa Jawa

Wulangan 5 : Hemat Energi  (Pasinaon 2 dan 3)

Kompetensi Dasar  

KD 3.5 Mengenal, memahami, dan mengidentifikasi kata dan kalimat untuk menulis karangan sederhana sesuai kaidah.

KD 4.5 Merangkai kalimat menjadi karangan sederhana sesuai kaidah.

Tujuan Pembelajaran

 1. Dengan menbaca siswa dapat menyebutkan mengidentifikasi teks cerita berdasarkan tema dengan benar
 2. Melalui kegiatan tanya jawab peserta didik dapat menjelaskan kata – kata sulit di dalam teks cerita modern dengan benar.
 3. Dengan menbaca siswa dapat menggunakan kata dalam kalimat.

Ringkasan Materi

Pasinaon 2

 1. Nambah wawasan jinise tembung ing pasinaon wingi, gatekna katrangan ing ngisor iki!
 1. Tembung kahanan (kata keadaan) yaiku tembung kang nerangake kahanan utawa sipat samubarang, kayata: kuru, lemu, sugih, sabar, cendhek lan sapanunggalane.
 2. Tembung wilangan (kata bilangan) yaiku tembung kang nerangake cacah utawa jumlah, kayata: sithik, akeh, siji, loro, kapisan lan sapanunggalane.
 3. Tembung katrangan (kata keterangan) yaiku tembung kang nerangake tembung kriya utawa kahanan, kayata: banter, mesthi, tansah, biasae, wingi sore, durung, lan sapanunggalane.
 4. Tembung sesulih (kata ganti) yaiku tembung kang dadi sesulih utawa gantine samubarang, kayata: aku, kowe, dheweke, lan sapanunggalane.
 5. Tembung ancer-ancer (kata tempat) yaiku tembung kang nerangake panggonan utawa dunung, kayata: ing, marang, saka, katur lan sapanunggalane.
 6. Tembung pangiket yaiku tembung kang ngiket utawa ngandhengakae tembung siji lan sijine utawa ukara siji lan sijine, kayata: lan, sarta, sabab, nanging, dene, amarga lansapanunggalane.
 7. Tembung panengah/tetenger yaiku tembung kang nyandhangi barang kang wes nengah ana kayata: Si, Raden, Kanjeng, Paman, lan sapanunggalane.
 1. Njangkepi ukara ing wacan nggango tembung sing mathuk carane yaiku wacan diwaca kanthi patitis utawa diwaca bola-bali.
 2. Nulis karangan utawa crita.

           Sadurunge ngarang sing paling wigati kudu gawe cengkorongane luwih dhisik. Cengkorongan iku bisa rupa tulisauga bisa rupa gambar. Ing pasinaon iki cengkorongane                     wujud gambar, kaya ing buku Tantri Basa kaca 100.

 

AYO BERLATIH!

Wangsulana pitakon ing ngisor iki!

Nggenepi wacan

Ayo diwaca maneh wacan sing irah-irahane “Lebaran” ing buku Tantri Basa kaca 100, banjur salinen lan jangkepana wacan ing ngisor iki nggango tembung sing mathuk!

Lebaran

Surti kancaku sadesa ing tlatah Kediri, wingenane (1) ......... olehe bali saka Jakarta rekasa banget. Ana ing dalan macete ora karuan, nganti padha (2) .......... bensin. Mobil-mobil padha diisi nganggo bensin (3) ........... kang regane luwih larang. Amarga kahanan, arepa regane luwih larang ya tetep dituku.

Saka pengalaman mau Surti duwe (4) ........... menawa nggunakake kendharaan pribadi ing wayah lebaran pancen rekasa tenan. Surti mesakake (5).............. bapake anggone nyetir. Mula luwih kepenak(6) ............ kendharaan umum supaya ora mbuwang-mbuwang (7) ............, ora kesel, uga ora mbuwang bensin.

Manut panemune Surti (8) .......... umum kang kepenak, bebas saka macet, lan murah yaiku sepur. Ora butuh (9) ............. nyetir, nggone longgar, lan aman. Pokoke numpak sepur bisa dadi alternatip sing bisa dicoba. (10) ............., aman, lan bebas macet.

 

------------------------------------------------------------------

KUNCI JAWABAN

Lebaran

Surti kancaku sadesa ing tlatah Kediri, wingenane crita olehe bali saka Jakarta rekasa banget. Ana ing dalan macete ora karuan, nganti padha kentekan bensin. Mobil-mobil padha diisi nganggo bensin ”kemasan” kang regane luwih larang. Amarga kahanan, arepa regane luwih larang ya tetep dituku.

Saka pengalaman mau Surti duwe panemu menawa nggunakake kendharaan pribadi ing wayah lebaran pancen rekasa tenan. Surti mesakake nyawang bapake anggone nyetir. Mula luwih kepenak nggunakake kendharaan umum supaya ora mbuwang-mbuwang energi, ora kesel, uga ora mbuwang bensin.

Manut panemune Surti kendharaan umum kang kepenak, bebas saka macet, lan murah yaiku sepur. Ora butuh konsentrasi nyetir, nggone longgar, lan aman. Pokoke numpak sepur bisa dadi alternatip sing bisa dicoba. Hemat energi, aman, lan bebas macet.

 

Pasinaon 3

Nambah wawasan

Nggunakake Basa Ngoko lan Krama, gatekna katrangan ing ngisor iki!

 1. Basa ngoko iku ana loro, yaiku ngoko lugu lan ngoko alus.

Basa ngoko lugu basane lumrah. Dene basa ngoko alus kanggo ngajeni wong sing diajak omong-omongan.

 1. Basa krama uga ana loro, yaiku krama lugu lan krama alus.

Basa krama lugu gunane kanggo ngajeni wong sing diajak omong-omongan. Basa krama alus iku luwih ngajeni maneh marang wong liyan.

 1. Tuladha

Basa Ngoko

Basa Krama

Basa Krama Inggil

turu

tilem

sare

mulih

wangsul

kondur

kowe

sampeyan

panjenengan

celuk

timbali

timbali

lansapanunggale

 

 

 1. Nulis karangan utawa crita.

Sadurunge ngarang sing paling wigati kudu gawe cengkorongane (kerangka karangan) luwih dhisik. Cengkorongan iku bisa rupa tulisan uga bisa rupa gambar.

 1. Yen kepingin ngarang andhedhasar gambar gatekna urut-urutane :
 1. Pahamana isine saben-saben gambar
 2. Urutna gambar supaya bisa dadi crita sing runtut
 3. Tulisen ukara sing cocok andhedhasar isine saben gambar
 4. Beberen (kembangna)ukara sing wis koktulis dadi karangan sing utuh andhedhasar gambar.
 5. Aja lali wenehana irah-irahan utawa judul
 1. Nyusun ukara acak dadi karangan
 1. Sawijining karangan iku dumadi saka saweneh paragraf. Ing saben paragraf saka ukara-ukara. Saben paragraf dumadi saka sawijining ukara pakok (kalimat utama) lan ukara-ukara kang nyengkuyung ukara pokok.
 2. Ukara acak yaiku ukara sing ngadeg dhewe, sing bisa disusun dadi paragraf.

 

 

Selamat Belajar ...Semangat ya ... !!!

utakatikotak
0
utakatikotak
217
Halo Otakers, salam kenal semuanya.
Di "Hai Otakers" ini mimin ingin berinteraksi dengan otakers semua. "Salam Sabang sampai Merauke"
Jangan lupa subscribe channel youtube kita ya guys.
Cari materi lainnya :